THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 15/4/2015 tại trụ sở LHHVN 53, Nguyễn Du, Hà Nội, - LHHVN đã tổ chức họp báo công bố Dự thảo văn kiện Đại hội VII, Chương trình Đại hội và kế hoạch truyền thông chào mừng Đại hội. Ban Biên tập trang tin điện tử vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí của buổi họp báo:

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

     Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Cho đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội. vào các năm 1983, 1988, 1994, 1999, 2004, 2010. Với chức năng Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong nước, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài; Điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên; Làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liệp hiệp Hội Việt Nam; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong suốt 6 nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên, tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, phát triển công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế.
     Trong nhiệm kì VI (nhiệm kỳ 2010 – 2015) vừa qua, hoạt động củng cố và phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng. Tính đến hết năm 2014, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 140 hội thành viên, trong đó có 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố và 77 hội ngành toàn quốc, so với đầu nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tăng 15 hội thành viên, trong đó tăng 8 Liên hiệp hội địa phương và 7 hội ngành toàn quốc.  Các tổ chức KH&CN, chỉ tính các đơn vị trực thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã  tăng 138 đơn vị so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VI, Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm đến việc nâng cao số lượng và chất lượng hội viên, nhất là những trí thức trẻ. Đến nay, tổng số hội viên của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có trên 2,8 triệu hội viên, tăng gần một triệu hội viên so với nhiệm kỳ trước, đây là con số hết sức ấn tượng.
      Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, nơi tập hợp những nhà trí thức KH&CN giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho nhân dân. Giai đoạn 2010-2014, hoạt động phổ biến kiến thức đã được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, diễn ra ở hầu hết các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến nhiều địa phương trong cả nước. Thông qua gần 400 tờ báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử và nhà xuất bản, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN trong nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, gìn giữ chủ quyền biển và hải đảo của đất nước...
     Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực vận động chính sách, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Đảng và Nhà nước, các dự án đầu tư trọng điểm ảnh hưởng lớn đến xã hội, tham gia góp ý cho rất nhiều dự thảo văn bản quan trọng khác…
     Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và địa phương, mỗi năm triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành đến cấp tỉnh, thành phố với kinh phí hàng trăm tỷ đồng; Hướng nghiên cứu được phối hợp với các doanh nghiệp, thu hút đông đảo trí thức tham gia triển khai các đề tài, dự án. Các đề tài, dự án nghiên cứu từ cấp Nhà nước đến cấp cơ sở của các hội ngành toàn quốc, các Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức KH&CN trực thuộc mang tính ứng dụng cao và được áp dụng vào thực tiễn. Nhiều đề tài, dự án về bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và xây dựng mô hình xã hội hóa các hoạt động trên lĩnh vực này.
     Ngoài ra, Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Hoạt động hợp tác quốc tế …cũng được Liên hiệp Hội Việt Nam thúc đẩy hoạt động có hiệu quả cao góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của kinh tế, xã hội của cả nước.
     Với chủ đề  “Đoàn Kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển” Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) dự kiến với trên 900 đại biểu và khách mời, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2015. Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội. Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc triển khai các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các điển hình, mô hình tốt. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Thúc đẩy phát triển các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CN Việt Nam.Ngoài ra Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ  tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, tăng cường và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế…phấn đấu đạt được mục tiêu Chiến lược: Đến năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương.  Giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước./.

Nguồn tin: Vusta